Podmínky nakupování a užívání webových stránek

DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 1.10.2015


Tyto webové stránky www.avonprotidomacimunasili.cz resp. http://obchod.avonprotidomacimunasili.cz/boj-proti-domacimu-nasili (společně s jakýmikoli nástupnickými stránkami a veškerými službami (jak jsou definovány níže) dále „WEBOVÉ STRÁNKY AVON“) provozuje společnost Avon Cosmetics, spol.s.r.o., se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, IČ: 00571989, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 998 (dále jen „AVON“, „my“, „nás“ a „náš“).


Tyto podmínky nakupování a užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON jsou závazné pro nákup zboží AVON – výrobků určených k shromáždění finančních prostředků na podporu projektů zaměřených na boj proti rakovině prsu


Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy máte v úmyslu nakoupit zboží od AVON a jste zároveň právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


Uživatelům WEBOVÝCH STRÁNEK AVON umožňujeme přístup k obsahu a službám, které se vztahují k nám a k našim produktům, včetně audiovizuálního obsahu, obrázků, fór, textů, dat a dalšího podobného obsahu a služeb (na takovýto obsah a služby je společně dále odkazováno jako na „služby“). Před užitím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky (dále jen „podmínky“). Užíváním WEBOVÝCH STRÁNEK AVON souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, WEBOVÉ STRÁNKY AVON neužívejte.


Vyhrazujeme si právo tyto podmínky, jako celek či zčásti, podle potřeby a dle vlastního uvážení měnit a informovat vás o takovéto změně jakýmkoli odpovídajícím způsobem, včetně, nikoli výlučně, zveřejnění upravené verze těchto podmínek na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON. Datum poslední aktualizace podmínek najdete v jejím záhlaví pod označením „DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE“. Pokud budete WEBOVÉ STRÁNKY používat i poté, kdy byly oznámeny změny podmínek, bude to znamenat, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud s jakoukoli změnou podmínek nesouhlasíte, nejste oprávněn(a) WEBOVÉ STRÁNKY AVON užívat. Jsme oprávněni kdykoli upravovat nebo ukončit provoz WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo jejich části, měnit, upravovat nebo, v závislosti na jakýchkoli omezeních dle příslušných právních předpisů vztahujících na výkon takovýchto našich práv, nabízet příležitosti některým nebo všem uživatelům WEBOVÝCH STRÁNEK AVON.


Ustanovení odchylná od těchto podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.

1. Registrace, uživatelská jména a hesla

Pro účely přístupu k určitým vlastnostem WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, můžete být vyzván(a) k tomu, abyste se zaregistroval(a). V rámci takovéto registrace nejste oprávněn(a) užívat jakékoli uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, která již patří jiné osobě nebo kterou již jiná osoba používá (a my jsme oprávněni zamítnout užívání takovýchto uživatelských jmen a e-mailových adres).


Jakékoli uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu nejste oprávněn(a) užívat ani v případech, kdy lze užívání takovéhoto uživatelského jména nebo e-mailové adresy vykládat jako vydávání se za jinou osobu, kdy dochází k porušování práv duševního vlastnictví či jiných práv jiné osoby, kdy to je nežádoucí nebo kdy my toto užívání dle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu odmítáme.


Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jste při jakékoliv jejich změně povinni aktualizovat. Údaje Vámi uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou AVONem považovány za správné.


Jste odpovědný(á) za zachování důvěrného charakteru veškerých hesel, které používáte k přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON, a souhlasíte s tím, že své heslo nebo uživatelské jméno nepostoupíte ani nepůjčíte ani jiným způsobem nepřevedete své užívání nebo přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON žádné třetí straně. Jste plně odpovědný(á) za veškeré interakce s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON, ke kterým dojde v souvislosti s vaším uživatelským jménem. Souhlasíte s tím, že budete společnost AVON okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném užití vašeho hesla či uživatelského jména nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti, které se vztahuje k vašemu účtu, uživatelskému jménu nebo WEBOVÝM STRÁNKÁM AVON, a že zajistíte, že se (případně) na konci každého spojení odhlásíte a ukončíte přístup do Vašeho účtu na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON.


Nejsme odpovědní za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou v důsledku vašeho nesplnění jakýchkoli výše uvedených závazků. Pokud jste zaměstnanec společnosti AVON nebo AL/AG, souhlasíte s tím, že vás společnost AVON může jako takového při používání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON identifikovat (například, podle znaku nebo jiného identifikátoru). Pokud si nepřejete být takto identifikován(a), nejste oprávněn(a) užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON.

2. Pravidla jednání

Souhlasíte s tím, že při užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON budete dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, pravidla a nařízení a respektovat práva a důstojnost ostatních. Jste oprávněn(a) užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON pod podmínkou, že dodržujete pravidla jednání uvedená v tomto článku, a nedodržování těchto podmínek anebo těchto pravidel jednání (včetně, nikoli výlučně, opakované účasti na porušování autorských práv prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON či v souvislosti s nimi) může vést k ukončení Vašeho přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON.

Souhlasíte s tím, že nebudete činit následující:

Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že odpovědnost za získání a udržení veškerých telekomunikačních zařízení, širokého pásma a počítačového hardwaru, vybavení a služeb nezbytných pro přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON a jejich užívání a za uhrazení veškerých souvisejících poplatků nesete vy (a nikoli společnost AVON).


Berete na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


AVON může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy svůj uživatelský účet déle než rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto podmínek).

3. Nákupy, doručování, reklamace

Pokud si přejete koupit jakýkoli výrobek, který je dispozici prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, budete vyzván(a) k tomu, abyste poskytl(a) určité osobní informace za účelem vyřízení Vaší objednávky, jako jsou kontaktní údaje a preference. Společnost AVON bude s jakýmikoli takovýmito informacemi poskytnutými prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nakládat v souladu s těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů: http://www.avoncosmetics.cz/PRSuite/privacy_security.page


Můžete být vyzván(a), abyste své informace potvrdil(a).

4. Zákazníci

Společnost AVON kontroluje anebo provozuje WEBOVÉ STRÁNKY AVON prostřednictvím společnosti Avon Cosmetics, spol.s.r.o a ve vztahu k WEBOVÝM STRÁNKÁM AVON se společnost AVON bude řídit příslušnými právními předpisy České republiky. Není-li blíže určeno jinak, materiály dostupné prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON jsou poskytovány pouze za účelem poskytování služeb a propagace produktů AVON. V rozsahu povoleném dle příslušných právních předpisů společnost AVON nečiní žádná prohlášení a záruky, že WEBOVÉ STRÁNKY AVON, jako celek nebo zčásti, nebo jakékoli produkty, služby nebo materiály dostupné prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, jsou vhodné a dostupné v jiných místech, a tímto takovéto prohlášení a záruky odmítá. Ty osoby, které na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vstupují z takových jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a na vlastní riziko a jsou odpovědné za dodržování místních právních předpisů, pravidel a nařízení, pokud a v rozsahu, v jakém tyto místní právní předpisy, pravidla a nařízení platí. Jsme kdykoli dle vlastního uvážení oprávněni omezit dostupnost WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, jako celku nebo zčásti, pro jakékoli osoby, zeměpisná území nebo země, které určíme.

5. Sledování, oznamování problematických materiálů

Jsme oprávněni, nikoli však povinni: (a) sledovat, hodnotit nebo měnit příspěvky předtím nebo poté, kdy se objeví na WEBOVÝCH STRÁNÁCH AVON; (b) usilovat o ověření toho, zda jste v souladu s vaším výše uvedeným prohlášením získal(a) veškerá práva, souhlasy, povolení k zveřejnění a oprávnění související s příspěvky; anebo (c) kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout, zamítnout nebo odstranit jakýkoli příspěvek (včetně, nikoli výlučně, případů, kdy dle našeho vlastního uvážení, navzdory vašemu výše uvedenému prohlášení, určíme, že jste nezískal(a) veškerá práva, souhlasy, povolení k zveřejnění a oprávnění). Souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat na ověřování a šetření, které se týká výše uvedeného. Jsme oprávněni z jakéhokoli důvodu, pro jakýkoli účel a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů poskytnout komukoli jakýkoli příspěvek a okolnosti týkající se jeho přenosu. Pokud se dozvíte o jakémkoli protiprávním, pomlouvačném, nežádoucím nebo problematickém materiálu na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, napište nám na adresu uvedenou v rubrice Náš kontakt a připojte popis daného materiálu a jeho URL nebo umístění.

6. Naše vlastnická práva

My, přidružené společnosti anebo naši a jejich příslušní poskytovatelé licencí a dodavatelé vlastníme WEBOVÉ STRÁNKY AVON a informace a materiály (včetně, nikoli výlučně, jakéhokoli obsahu Avon), které jsou dávány k dispozici na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON nebo jejich prostřednictvím. Takovéto informace a materiály jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou, patentem anebo jinými vlastnickými právy a právními předpisy. S výjimkou případů, pro které předem poskytneme výslovné oprávnění, souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, měnit, najímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat ani vytvářet odvozená díla založená na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, jako celku nebo jejich jakékoli části, nebo jakýchkoli informacích nebo materiálech (včetně nikoli výlučně, jakéhokoli obsahu Avon), které jsou dávány k dispozici na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON.


My, přidružené společnosti anebo naši a jejich příslušní poskytovatelé licencí a dodavatelé vlastníme obchodní jména, ochranné známky a servisní značky na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, včetně, nikoli výlučně, „AVON“. Všechny ochranné známky a servisní značky na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, které nevlastníme my nebo přidružené společnosti, jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Nejste oprávněn(a) užívat naše obchodní názvy, ochranné známky ani doménová jména obsahující označení „AVON“, ani servisní značky v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou, která není naše, ani žádným způsobem, který by mohl vést záměně. Cokoli uvedené v těchto podmínkách nebo na WEBOVÝCH STRÁNÁCH AVON nebude vykládáno jako udělení jakékoli licence nebo práva užívat jakékoli obchodní názvy, ochranné známky nebo servisní značky bez předchozího výslovného písemného souhlasu vlastníka.


PROSÍM, VEZMĚTE NA VĚDOMÍ, ŽE NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK AVON (VČETNĚ, NIKOLI VÝLUČNĚ, JAKÉHOKOLI SOFTWARU POUŽÍVANÉHO K ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK AVON) MŮŽE VÉST K TOMU, ŽE PO VÁS BUDE POŽADOVÁNA PENĚŽNÍ NÁHRADA ŠKODY NEBO VÁM BUDE VYMĚŘEN JINÝ OBČANSKOPRÁVNÍ ČI TRESTNĚPRÁVNÍ POSTIH, VČETNĚ, NIKOLI VÝLUČNĚ, POSTIHU ZA PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÉHO PRÁVA.

7. Výhry, soutěže a podobné propagační akce

Jakékoli výhry, soutěže, tomboly a jiné propagační akce organizované prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON (dále jen „propagační akce“) se mohou řídit specifickými samostatnými pravidly, které nejsou uvedeny v těchto podmínkách. Účastí na jakékoli takovéto propagační akci souhlasíte s tím, že se podřídíte takovým pravidlům, jež se mohou lišit od zde uvedených podmínek. S ohledem na jakoukoli propagační akci, v případě rozporu mezi podmínkami propagační akce a podmínkami užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON platí podmínky propagační akce.

8. Aplikace a obsah třetí strany

Jsme oprávněni si v rámci WEBOVÝCH STRÁNEK AVON vyměňovat a používat softwarové aplikace a služby třetí strany (nebo odkazy na ně), které nám třetí strana – poskytovatelé služeb dají k dispozici (na takovéto aplikace je dále odkazováno jako na „aplikace třetí strany“). Dále sme oprávněni si zahrnout do WEBOVÝCH STRÁNEK AVON určité funkce, které prostřednictvím systému nebo sítě, jejíž složkou WEBOVÉ STRÁNKY AVON jsou, umožňují směrování a přenos obsahu a určitých digitálních sdělení, které dala k dispozici třetí strana, nebo on-line přístup k nim (dále jen „obsah třetí strany“). Jelikož aplikace/obsah třetí strany nekontrolujeme, souhlasíte s tím, že my, přidružené společnosti, naši a jejich příslušní ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zmocněnci, zástupci, poskytovatelé licencí a dodavatelé, neneseme odpovědnost za žádné aplikace třetí strany, včetně, nikoli výlučně, plnění, přesnosti, úplnosti, kvality, zákonnosti, užitečnosti ani bezpečnosti aplikací/obsahu třetí strany, ani za práva duševního vlastnictví vztahující se k těmto aplikacím/obsahu a jejich užívání. Nejsme povinni sledovat aplikace/obsah třetí strany a jsme oprávněni jakékoli aplikace/obsah třetí strany (jako celek nebo zčásti) z WEBOVÝCH STRÁNEK AVON kdykoli odstranit nebo k nim omezit přístup. Dostupnost aplikací/obsahu třetí strany na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON neznamená, že poskytovatele jakékoli takovéto aplikace/obsahu třetí strany podporujeme nebo že jsme s ním propojeni. Vaše užívání aplikací/obsahu třetí strany se dále může řídit doplňujícími podmínkami, které nejsou uvedeny v těchto podmínkách nebo v našich zásadách ochrany osobních údajů (například podmínkami, které v souvislosti s aplikacemi třetí strany určí jejich poskytovatelé). Tyto podmínky nezakládají žádný právní vztah mezi vámi a poskytovateli takovýchto aplikací/obsahu třetí strany a cokoli uvedené v těchto podmínkách nebude považováno za naše prohlášení nebo záruku nebo prohlášení nebo záruku přidružené společnosti, našich a jejích ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zmocněnců, zástupců, poskytovatelů licencí nebo dodavatelů s ohledem na jakoukoli aplikaci/obsah třetí strany.

9. Odkazy na jiné stránky a z jiných stránek

Na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON mohou být odkazy na jiné webové stránky a on-line zdroje a na WEBOVÉ STRÁNKY AVON lze vstupovat z jiných webových stránek a on-line zdrojů. Společnost AVON není propojena s provozovateli webových stránek a zdroji jakékoli třetí strany, jejichž stránky odkazují na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo na které odkazují WEBOVÉ STRÁNKY AVON, ani k nim není přidružena. Společnost AVON výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za přesnost, obsah a dostupnost informací, které se nacházejí na webových stránkách třetí strany, nebo zdrojů, které odkazují na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo na které odkazují WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Nemůžeme zajistit vaši spokojenost s jakýmikoli produkty nebo službami, které jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů jakékoli třetí strany, na které odkazují WEBOVÉ STRÁNKY AVON, protože tyto webové stránky a zdroje třetí strany vlastní a provozují nezávislé subjekty. Nepodporujeme žádné z jakýchkoli produktů nebo služeb, ani jsme neučinili žádné kroky za účelem potvrzení přesnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli informací, které jsou dávány k dispozici prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů třetí strany, a nečiníme žádná prohlášení a nedáváme žádné záruky ve věci bezpečnosti jakýchkoli informací (včetně, nikoli výlučně, kreditních karet a dalších osobních informací), které můžete poskytnout třetí straně nebo které od vás může třetí strana požadovat prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů třetí strany či jiným způsobem.


SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY A ZDROJE TŘETÍ STRANY A JAKÝKOLI OBSAH, INFORMACE, ÚDAJE, REKLAMU, PRODUKTY, SLUŽBY A JINÉ MATERIÁLY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TAKOVÝCHTO STRÁNEK A ZDROJŮ POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO A V SOULADU S PODMÍNKAMI, KTERÉ PRO TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A ZDROJE PLATÍ. Společnost AVON má kdykoli a dle vlastního uvážení právo zablokovat odkazy na WEBOVÉ STRÁNKY AVON prostřednictvím technických nebo jiných prostředků a bez předchozího oznámení.


WEBOVÉ STRÁNKY AVON mohou obsahovat nepřesnosti, chyby a materiály, které porušují tyto podmínky nebo jsou s nimi v rozporu. Třetí strany mohou též neoprávněně měnit WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Pokud zjistíte jakoukoli takovouto neoprávněnou změnu WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, kterou provedla třetí strana, napište nám na adresu uvedenou v rubrice Náš kontakt a přiložte popis příslušných materiálů a URL nebo místo takovýchto materiálů na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON.

10. Ukončení a vymáhání nároků

Tyto podmínky zůstávají účinné až do jejich ukončení. Souhlasíte s tím, že společnost AVON je dle vlastního uvážení oprávněna kdykoli a z jakéhokoli důvodu pozastavit, omezit či ukončit váš přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo jejich užívání, včetně, nikoli výlučně, pokud se domnívá, že jste, porušil(a) tyto podmínky nebo jste jednal(a) v rozporu s nimi, s výhradou jakýchkoli omezení v uplatnění takovýchto práv společnosti AVON dle příslušných právních předpisů. Při jakémkoli takovémto ukončení okamžitě pozbudete právo užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Souhlasíte s tím, že váš přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo jejich užívání může být pozastaveno, omezeno nebo ukončeno bez předchozího oznámení a že společnost AVON je oprávněna okamžitě deaktivovat nebo vymazat jakékoli uživatelské jméno anebo heslo, které jste užíval(a) anebo poskytl(a), a veškeré související informace a soubory anebo zakázat jakýkoli další přístup k takovýmto informacím nebo souborům. Souhlasíte s tím, že společnost AVON vůči vám ani žádné třetí straně nenese žádnou odpovědnost za pozastavení, omezení či ukončení vašeho přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo k jakýmkoli informacím nebo souborům, a že po ní nebude požadováno, aby vám poté, dojde k jakémukoli pozastavení, omezení či ukončení vašeho přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON, dala takovéto informace nebo soubory k dispozici. Společnost AVON si vyhrazuje právo činit kroky, které považuje za nezbytné nebo vhodné za účelem vynucení anebo potvrzení souladu s těmito podmínkami (včetně, nikoli výlučně, v souvislosti s jakýmikoli právními kroky, které se vztahují k vašemu užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, anebo s jakýmkoli nárokem třetí strany ve věci vašeho neoprávněného užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON anebo užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON způsobem, který porušuje práva této třetí strany).

11. Rozhodné právo, řešení sporů

Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky bez ohledu na zásady mezinárodního práva soukromého. Souhlasíte s tím, že jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi či vaším přístupem na WEBOVÉ STRÁNKY AVON a jejich užíváním bude řešen pouze před příslušnými obecnými soudy.

12. Různé

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek považováno za nezákonné, neplatné či z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, pak bude takovéto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.